Doorgaan naar artikel

De Horses & Gifts giftcard, de nr. 1 giftcard als het om paarden gaat

Algemene voorwaarden Horses & Gifts

 

 1. DEFINITIES

1.1. De H&G Giftcard. De drager waarop een elektronische geldwaarde – van minimaal € 5,- en maximaal € 150,- – is opgeslagen, waarmee de Bezitter de Acceptant door tussenkomst van de Stichting derdengelden H&G betaalt, voor de door Acceptant te leveren goeden, te verlenen diensten of het gebruik van enig goed.

1.2. De Bezitter. Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een Giftcard (zoals hierna gedefinieerd) heeft gekocht of de persoon aan wie een Giftcard overeenkomstig deze algemene voorwaarden is overgedragen.

1.3. De Acceptant. Bedrijf, instelling en/of (internet)winkel waar de Bezitter met de Giftcard kan betalen voor te leveren goederen, te verlenen diensten of het gebruik van enig goed, zie de website van Horses & Gifts voor een overzicht van de Acceptanten .

1.4. De Wederverkoper. De (natuurlijk) persoon die als tussenpersoon tussen Stichting derdengeld en Horses & Gifts de giftcard verschaft aan de Bezitter.

1.5. Directe Verkoopkanaal. Directe verkoop op www.horsesandgifts.com van de giftcard aan het publiek, althans verkoop aan het publiek op andere wijze dan door wederverkoop.

1.6.  Horses & Gifts. Horses & Gifts is een eenmanszaak, gevestigd aan de Anna Blamanweg 1 te Grootebroek en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65053001.

1.7.  Saldo. Het actuele tegoed op een Giftcard, dat wil zeggen een vordering van de Bezitter op H&G

1.8.  Stichting derdengelden Horses & Gifts. De rechtspersoon die de gelden onder zich houdt, die zij van H&G ontvangt ten behoeve van de Bezitter. Stichting derdengelden Horses & Gifts heeft als doel de van de H&G ontvangen en het aan de Bezitters toebehorend elektronisch geld te scheiden van het vermogen van H&G, teneinde betaling aan de Acceptant van de tegenwaarde van de Giftcard in geld – onder aftrek van de verzilveringsvergoeding – te kunnen waarborgen en steeds te kunnen voldoen aan de omwisselplicht jegens Bezitters zoals bedoeld in art. 4:31 Wft.

1.9. De Verzilveringsvergoeding. Het bedrag dat Horses & Gifts B.V. de Acceptant in rekening brengt als onderdeel van de vergoeding voor door Horses & Gifts B.V. verrichten werkzaamheden en de door haar gemaakte en nog te maken kosten, waaronder het opzetten en het in stand houden van een systeem waardoor Bezitter met de Giftcard binnen de onderneming van Acceptant kan betalen.

1.10. De Overeenkomst. De onderhavige overeenkomst tussen Bezitter en Horses & Gifts. De Overeenkomst zal hierna ook worden aangeduid als de Algemene Voorwaarden.

1.11. Tegenwaarde in geld. De tegenwaarde van het elektronisch geld op de Giftcard in Euro (€).

1.12. Omwisselformulier Tegenwaarde in Geld. Het formulier waarmee de Bezitter aan Horses & Gifts B.V. kan verzoeken om (het restant van) de Tegenwaarde in geld te ontvangen.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN TERHANDSTELLING

2.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Stichting derdengelden Horses & Gifts en de Bezitter zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het is voor Stichting derdengelden Horses & Gifts niet mogelijk om de tekst van de Overeenkomst voor of bij aankoop van de Giftcard (i.e. het sluiten van de Overeenkomst) schriftelijk aan de Bezitter ter hand te stellen. Bezitter heeft bij aankoop uitdrukkelijk er mee ingestemd dat de algemene voorwaarden hem langs elektronische weg ter hand worden gesteld. De algemene voorwaarden liggen bij Stichting derdengelden Horses & Gifts ter inzage, zijn te raadplegen op de website www.horsesandgifts.com en zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Op eerste verzoek zullen zij onverwijld kosteloos worden toegezonden aan de Bezitter.

2.2. Bezitter gaat met Horses & Gifts een Overeenkomst aan die gereguleerd wordt door de onderhavige algemene voorwaarden. Indien Bezitter de Giftcard vervreemdt dan wel op andere wijze de eigendom of het bezit van (het tegoed op) de Giftcard aan een derde verschaft of ter beschikking stelt, dan verbindt Bezitter zich jegens Horses & Gifts het in deze Overeenkomst bepaalde aan de nieuwe eigenaar of gebruiker ten behoeve van Horses & Gifts op te leggen. Bezitter zal deze Overeenkomst ter hand stellen aan de derde, althans zal Bezitter er voor zorgdragen dat de derde ermee instemt dat de voorwaarden hem langs elektronische weg ter hand mogen worden gesteld. Bezitter vrijwaart Horses & Gifts voor eventuele claims die direct of indirect het gevolg zijn van een geslaagd beroep op art. 6:233 sub b BW door een opvolgende Bezitter zoals bedoeld in art. 3.2.

2.3 De Bezitter die de Giftcard bij een verkooppunt (of iets dergelijks) heeft gekocht is gerechtigd binnen drie dagen na de aankoop van de Giftcard onder overlegging van het aankoopbewijs aan Horses & Gifts te retourneren en Horses & Gifts daarbij schriftelijk te verzoeken de Tegenwaarde in geld uit te betalen, indien de Bezitter: (i) zich niet kan verenigen met de inhoud van de Overeenkomst, (ii) het bezwaarlijk acht dat de Overeenkomst hem niet voor of uiterlijk bij de aankoop van de Giftcard schriftelijk ter hand zijn gesteld; of (iii) wenst terug te komen op zijn uitdrukkelijke instemming dat de Overeenkomst hem langs elektronische weg ter hand mogen worden gesteld. Horses & Gifts zal alsdan de Tegenwaarde in geld binnen 14 (lees: veertien) dagen na ontvangst terugbetalen door storting van de Tegenwaarde in geld in euro’s op een persoonlijke betaalrekening bij een Nederlandse bank van de Bezitter.

2.4. De in art. 2.3 bedoelde bevoegdheid komt alleen toe aan Bezitters die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2.5. De in artikel 2.3 bedoelde bevoegdheid komt de Bezitter niet toe indien hij binnen de in dit artikel genoemde termijn met de Giftcard een betaling heeft verricht. Bovendien kan de Bezitter slechts eenmalig gebruik maken van de aan Bezitter verleende bevoegdheid zoals bedoeld in artikel 2.3.

 1. BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE BEZITTER

3.1. De Giftcard mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Horses & Gifts niet gebruikt worden door Bezitters die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3.2. Horses & Gifts staat er niet voor in dat het aanbod van de Acceptant op het moment van het verwerven van de Giftcard nog geldt op het moment dat de Bezitter de Giftcard wenst te verzilveren.

3.3. Indien Bezitter de Giftcard via het Directe Verkoopkanaal of anderszins op afstand verwerft ten behoeve van een derde, dan dient de Bezitter zelf bij die derde te informeren of deze de Giftcard heeft ontvangen. Bezitter dient binnen drie maanden nadat hij de Giftcard heeft besteld via het Directe Verkoopkanaal te reclameren bij Horses & Gifts indien de Giftcard hem of de derde niet heeft bereikt. Horses & Gifts is, indien Bezitter binnen een termijn van drie maanden na bestelling van de Giftcard via het Directe Verkoopkanaal reclameert en de Giftcard nog niet is geactiveerd, slechts gehouden eenmalig aan de Bezitter, langs elektronische weg, een elektronische kopie van de Giftcard naar het e-mailadres van de Bezitter toe te zenden.

3.4. Indien Bezitter de Giftcard personaliseert op de website www.horsesandgifts.com, dan heeft Horses & Gifts, althans een door de Horses & Gifts in te schakelen derde, de bevoegdheid om een door de Bezitter op de kaart geplaatste foto, beeldmerk of tekst te weigeren indien de door Bezitter geplaatste foto en /of tekst naar het oordeel van Horses & Gifts erotisch of pornografisch van aard is en/of aanzet tot geweld, haat en/of discriminatie. Horses & Gifts zal in dat geval een gestandaardiseerde Giftcard aan de Bezitter of de door de Bezitter opgegeven derde zenden. Horses & Gifts is bevoegd om de meerprijs van de gepersonaliseerde Giftcard ten opzichte van de gestandaardiseerde Giftcard aan Bezitter in rekening te brengen.

3.5. Indien de overeenkomst die Bezitter met Acceptant sluit, waarbij Bezitter (gedeeltelijk) betaalt met de Giftcard, nietig is, wordt vernietigd of wordt ontbonden of anderszins door de Bezitter of Acceptant wordt geannuleerd, dan kan de Acceptant zich het recht voorbehouden de Bezitter in plaats van restitutie van geld een tegoedbon te geven voor het gedeelte van het bedrag dat met de Giftcard is betaald, die Bezitter slechts kan besteden bij de onderneming van Acceptant. Horses & Gifts is nimmer gehouden het afgeschreven tegoed op de Giftcard terug te boeken.

3.6. Bezitter zal de Tegenwaarde in geld binnen 2 (lees: twee) jaar nadat de Giftcard voor het eerst wordt geactiveerd, besteden bij een van de  Acceptanten. Na verloop van de 2 jaar zal het tegoed op de giftcard worden gedeactiveerd.

 1. HET AANKOPEN VAN EEN GIFTCARD EN TEGENWAARDE IN GELD

4.1. De Bezitter kan de Tegenwaarde in geld dat op zijn Giftcard beschikbaar is kosteloos controleren via www.horsesandgifts.com. De administratie van Horses & Gifts volstaat als volledig bewijs over de Tegenwaarde in geld, behoudens door de Bezitter te leveren tegenbewijs.

4.2 Horses & Gifts of een door haar ingeschakelde derde hoeft haar administratie zoals bedoeld in artikel 4.1 niet langer te bewaren dan de wettelijke bewaartermijnen.

4.2 Zodra het aankoopbedrag van de Giftcard door de Wederverkoper is ontvangen, heeft de Bezitter bevrijdend betaald aan Horses & Gifts.

4.3 Een Giftcard kan niet opnieuw worden opgewaardeerd. Terugbetaling van de Tegenwaarde in geld kan worden gedaan onder de voorwaarden van artikel 8.

 1. BETALEN MET DE GIFTCARD

5.1 Bezitter kan met de Giftcard bij de aangesloten Acceptanten betalen voor de koop van goederen, betalen voor te verlenen diensten of betalen voor het gebruik van enig goed, met uitzondering van die goederen, diensten of het gebruik die aan een minimumleeftijd zijn onderworpen, zoals tabak en alcohol. Horses & Gifts is geen partij bij de in dit artikellid bedoelde overeenkomst tussen de Bezitter en de Acceptant.

5.2 Indien de overeenkomst die Bezitter met Acceptant sluit tot onderwerp heeft het bijwonen van een evenement, het meedoen aan een activiteit of het gebruik van enig goed en de Bezitter verschijnt, al dan niet buiten zijn schuld, niet op de met de Acceptant overeengekomen plaats en tijdstip voor het bijwonen van het evenement of activiteit dan wel het gebruik van het goed (‘no-show’) dan heeft de Bezitter jegens Horses & Gifts geen recht op restitutie van het tegoed op de Giftcard noch op enige Tegenwaarde in geld. De  Giftcard wordt dan zijn geacht te zijn gebruikt voor de transactie zoals bedoeld in art. 5.1.

5.3 De Bezitter verleent bij de onder artikel 5.1 bedoelde transactie een onherroepelijke volmacht aan Horses & Gifts en geeft voor zover nodig opdracht om het bedrag dat gemoeid is met de betaling, althans dat gedeelte van de betaling dat met de Giftcard is betaald, aan de Acceptant te betalen. Afschrijving van het tegoed op de Giftcard heeft plaats op het moment dat Bezitter de in artikel 5.1 bedoelde transactie heeft verricht, althans die afschrijving zal per die datum worden geadministreerd. De Bezitter wordt geacht te hebben ingestemd met de betaalopdracht door overhandiging van de Giftcard aan de Acceptant of door invoering van de unieke code op de website van een Acceptant. Daarna kan de Bezitter een betaling niet meer herroepen.

5.4 De Bezitter kan met de Giftcard betalingen verrichten van bedragen tot de hoogte van het Saldo. De Bezitter kan de Giftcard in een keer of in delen besteden totdat het totale Saldo is gebruikt.

 1. VERLIES, DIEFSTAL EN MISBRUIK

6.1 De Giftcard wordt niet op naam van de Bezitter uitgegeven. De Giftcard heeft een unieke code die slechts eenmaal wordt verstrekt. Bij verlies, diefstal en/of al dan niet door Bezitter veroorzaakte beschadiging van de Giftcard of de code, heeft de Bezitter geen recht op vervanging van de Giftcard of terugbetaling van de Tegenwaarde in geld en vervalt het tegoed. Bezitter kan alsdan geen transacties meer verrichten ingevolge artikel 5.1.

6.2 De Bezitter is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Giftcard en dient de Giftcard zorgvuldig te bewaren en de instructies via www.horsesandgifts.com en/of de Acceptant nauwgezet op te volgen. Het risico van het verloren gaan van het Saldo als gevolg van het niet naleven van de gebruiksinstructies op de website ligt bij de Bezitter. De Bezitter kan zich er na een succesvol uitgevoerde betaling niet meer op beroepen dat Horses & Gifts de betalingstransactie niet correct zou hebben uitgevoerd.

6.3. De Giftcard is niet verhandelbaar, maar kan door de Bezitter slechts om niet aan een opvolgende Bezitter worden gegeven om te worden gebruikt als Giftcard. Aan de opvolgende Bezitter komen de bevoegdheden zoals vermeld in artikel 2.3  niet toe. De Bezitter die in strijd met dit artikel de  Giftcard anders dan om niet vervreemdt, vrijwaart Horses & Gifts ter zake van alle claims van opvolgend Bezitters die direct of indirect uit die opvolging voortvloeien. Horses & Gifts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor Giftcards, die niet zijn gekocht via het Directe Verkoopkanaal.

6.4 Bezitter zal de  Giftcard uitsluitend gebruiken in het kader van de in art. 5.1 genoemde doelen. Het is Bezitter niet toegestaan fraude te plegen met de Giftcard, dan wel de giftcard op enigerlei wijze oneigenlijk te gebruiken.

 1. BLOKKERING

7.1 Horses & Gifts beschikt over de mogelijkheid om bepaalde Giftcards zonder nadere aankondiging te blokkeren en gaat hiertoe over indien er naar het oordeel van Horses & Gifts sprake is of lijkt te zijn van niet-toegestaan gebruik, fraude, misbruik of andere onregelmatigheden.

7.2 Horses & Gifts zal na blokkering conform artikel 7.1 een onderzoek instellen. Na onderzoek kan Horses & Gifts gebruik maken van een van de volgende bevoegdheden: de Giftcard geblokkeerd houden dan wel de Giftcard deblokkeren of vervangen, indien de redenen voor blokkering niet langer bestaan.

7.3 Horses & Gifts zal de Bezitter niet behoeven te informeren indien zij gebruik maakt van één van de haar in artikel 7.2 toekomende bevoegdheden. Bezitter zal zelf contact met de Horses & Gifts op dienen te nemen, indien Bezitter meent dat de Giftcard ten onrechte is geblokkeerd.

 1. TERUGBETALINGSVOORWAARDEN

8.1 De Bezitter kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Giftcard gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Horses & Gifts mag Bezitter vragen naar de reden van herroeping, maar de Bezitter is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht. De in dit artikel 8.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Bezitter, of een vooraf door de Bezitter aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Giftcard heeft ontvangen.

8.2 De Bezitter kan een verzoek om terugbetaling indienen via het e-mailadres zoals te vinden op www.horsesandgifts.com.

8.3 De terugbetaling zal uiterlijk binnen 14 (lees: veertien) dagen door de Horses & Gifts geschieden. De kosten voor de retourzending van de Giftcard komen voor rekening van de Bezitter.

 1. OVERIGE VERPLICHTINGEN HORSES & GIFTS

9.1 Horses & Gifts voert haar dienstverlening met de grootst mogelijke zorg uit. Desondanks is het niet mogelijk om ongehinderd gebruik van de Giftcard te garanderen, omdat vele externe factoren een rol kunnen spelen, waaronder de medewerker van Acceptanten, en de werking van computer- of telecommunicatiesystemen van Horses & Gifts, van Acceptanten en/of van derden.

9.2 Horses & Gifts kan niet aansprakelijk worden gehouden als een Bezitter een Giftcard niet, niet tijdig of niet volledig kan gebruiken.

9.3 Horses & Gifts zal er voor zorg dragen dat de aan de Bezitter toebehorende Tegenwaarde in geld op zorgvuldige wijze wordt beheerd. Horses & Gifts zal aan de Bezitter geen rente vergoeden over de Tegenwaarde in geld.

 1. TEKORTKOMING EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Horses & Gifts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming of schade, waaronder gevolgschade, die voortvloeit uit, of verband houdt met een aan Horses & Gifts toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, behoudens voor zover die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van de Horses & Gifts

10.2. Horses & Gifts kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het handelen en/of nalaten van een Acceptant met betrekking tot de levering van de goederen en/of diensten waarvoor de Bezitter met gebruikmaking van de Giftcard heeft betaald. Geschillen met betrekking tot de levering van de goederen en/of diensten dient de Bezitter met de Acceptant te beslechten.

10.3. Indien en voor zover vast zou komen te staan dat Horses & Gifts gehouden zou zijn om schade te vergoeden aan de Bezitter dan is de door Horses & Gifts aan de Bezitter te vergoeden schade beperkt tot het restant van de Tegenwaarde in geld zoals die was op de dag van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

10.4. Voor het intreden van verzuim van Horses & Gifts zal steeds een ingebrekestelling noodzakelijk zijn, waarin Bezitter Horses & Gifts de gelegenheid biedt om binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de ingebrekestelling alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, ook in die gevallen waarvan art. 6:83 BW bepaalt dat ingebrekestelling niet noodzakelijk is voor het intreden van het verzuim.

10.5. Horses & Gifts kan bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen, indien en voor zover Horses & Gifts dat nodig acht. Horses & Gifts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van deze derden noch voor schade die hiermee in verband staat.

10.6. Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Horses & Gifts en/of tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

 1. OVERIGE BEPALINGEN

11.1. Horses & Gifts heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, welke wijziging niet eerder dan twee maanden na aankondiging van kracht zal worden. De wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum. De meest actuele versie en de aankondiging van eventuele wijzigingen van de Overeenkomst worden gepubliceerd op www.horsesandgifts.com. Bezitters kunnen via www.horsesandgifts.com een versie van de Algemene Voorwaarden in de vorm van een digitaal bestand opvragen

11.2. Als een Bezitter gebruik blijft maken van de Giftcard nadat de gewijzigde Algemene Voorwaarden inwerkingtreden, wordt de Bezitter verondersteld de voorwaarden in hun aangepaste vorm te hebben aanvaard. Om die reden zal de Horses & Gifts Bezitters adviseren telkens voor het gebruik van de Giftcard de geldende Algemene Voorwaarden te raadplegen en de Tegenwaarde in geld te controleren via de saldochecker op www.horsesandgifts.com.

11.3. Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die op grond of ten gevolge van de Overeenkomst mogelijkerwijze worden gesloten, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Algemene voorwaarden en de Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.

11.4. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zullen de Algemene Vooraarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling